Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

www.amt-party-sklep.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie amt-party-sklep.pl, prowadzony przez AMT z siedzibą w Szczecinie, ul. Ułańska 7A,

NIP: 594-127-10-82, Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym amtparty@gmail.com.   

 

NR KONTA:

Bank PKO S.A

77 1240 3927 1111 0011 1064 5590


1. Sklep AMT. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie

przez stronę internetową www.amt-party-sklep.pl

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania z amt-party-sklep.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w amt-party-sklep.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na amt-party-sklep.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z AMT dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez poinformowanie sklepu AMT. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których AMT. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w amt-party-sklep.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a AMT, której przedmiotem są usługi świadczone przez www.amt-party-sklep.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w amt-party-sklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z amt-party-sklep.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w www.amt-party-sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.amt-party-sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest Paragon lub Rachunek. 

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). 

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a AMT dotycząca zakupu danego produktu w amt-party-sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w amt-party-sklep.pl   jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach amt-party-sklep.pl AMT może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w amt-party-sklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AMT, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

  

12. Produkty posiadają gwarancję producenta 12 miesięcy.

Reklamowany produkt prosimy wysłać na adres

AMT Andrzej Majkrzak, ul. Ułańska 7A, 71-751 Szczecin.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Firmy AMT. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza,

ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

 

13. AMT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres AMT podany w górnej części Regulaminu,

 

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że AMT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez AMT.

 

16. AMT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni AMT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi AMT. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowaną wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

 

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu amt-party-sklep.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu amt-party-sklep.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

19. Podane przez Klientów dane osobowe AMT. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

 

20. AMT. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach amt-party-sklep.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AMT., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w amt-party-sklep.pl   zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. Klient  przy pierwszym logowaniu w amt-party-sklep.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z AMT.

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AMT w ramach amt-party-sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka prywatności

 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl:
    Iwona Górska Majkrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMT z siedzibą ul. Ułańska nr 7A, 71-751 Szczecin , NIP: 594-127-10-82, REGON: 811635067
  jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszej polityki jest określenie działań podejmowanych przez Właściciela Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl  w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl informuje, iż dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl podane w formularzach kontaktowych lub przy rejestracji konta będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl. W celu realizacji usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl, właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • Podanie przez użytkownika Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia
 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:
  • a.a) zapewnianie obsługi konta i transakcji wykonywanych przez użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  • a.b) zakładania i zarządzania kontem lub kontami użytkownika;
  • a.c) umożliwienie pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl;
  • a.d) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu ;
  • a.e) realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl
  • a.f) zapewnienie obsługi usług płatniczych.
 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez użytkownika konta a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl jest uprawniony do przekazania danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego.
 • Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z usług Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl.
 • Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku:
  • imię i nazwisko użytkownika
  • adres dostawy,
  • telefon kontaktowy
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
 • Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl.
 • W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
AMT Andrzej Majkrzak

Ul. Ułańska 7A

71-751 Szczecin.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AMT Andrzej Majkrzak

Ulica Ułańska 7A

71-751 Szczecin

amtparty@gmail.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................